Ang California at ang pederal na pamahalaan ay nagbibigay ng malawak na tulong sa mga maliliit na mga negosyo at mga employer na naapektuhan ng COVID-19. Kasama rito ang:

 • Tulong sa buwis, kasama ang mga deferral at credit
 • Pagbibigay ng puhunan sa para masuportahan ang mga loan ng maliliit na negosyo
 • $50 milyong pondo ng estado para sa at $50 milyon para sa sa pamamagitan ng IBank para makapagbigay ng mga loan sa maliliit na negosyong hindi sapat na napaglilingkuran
 • para sa mga kasalukuyang humihiram sa SBA
 • Mga pederal na programa sa stimulus ng maliit na programa tulad ng Paycheck Protection Program at Economic Injury Disaster Loans
 • na sinusuportahan ng estado na nagbibigay ng direktang tulong mula sa isang lokal na tagapayo
 • Awtorisasyon para sa mga lokal na pamahalaan para itigil ang para sa mga komersyal na nangungupahan

Mga patakaran at resource ng employer

Kabasay ng muling pagbubukas ng California, kakailanganin ng bawat negosyo na gumawa ng mas ligtas na lugar kung saan maliit lang ang panganib. Kung may pag-aari o pinapamahalaan kang negosyo, sundin ang playbook ng employer para mapagplanuhan at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo. At sundin ang gabay na partikular sa industriya na naaangkop sa iyong negosyo para maprotektahan ang mga manggagawa at customer mo.

Kasabay ng pagbubukas ng mga lugar ng trabaho, kakailanganin ng mga empleyado ng mga suporta sa pangangalaga ng bata at flexibility sa lugar ng trabaho. Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Makakita ng higit pang impormasyon sa:

Tulong pinansyal

Mga pederal na programa

Ang Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo ng Estados Unidos (U.S. Small Business Administration) ay tumatanggap na ng mga bagong aplikasyon sa Pautang para sa Pinsala sa Ekonomiya (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) mula sa lahat ng kwalipikadong negosyo. Pumunta sa ng U.S. SBA para sa higit pang impormasyon. Patuloy na ipoproseso ng U.S. SBA ang mga aplikasyon sa EIDL Loan at naisumite na ayon sa kung sino ang nauna.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Puwedeng ma-reimburse ang maliliit na negosyo para sa mga gastusin sa bayad na leave na nauugnay sa COVID-19. Available ang pondong ito sa mga negosyong wala pang 500 empleyado. Puwedeng makatanggap ang mga employer ng credit para sa mga sahod na ibabayad para sa nasabing leave mula Abril 1 hanggang Disyembre 31, 2020. Bisitahin ang sa ilalim ng Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) para sa higit pang impormasyon. Tingnan din ang para sa bayad na leave.

Pinansyal at teknikal na tulong para sa maliliit na negosyo 

 • Tingnan ang . 
 • Maghanap ng .

Suporta sa paggawa at mga manggagawa para sa mga negosyo

 • Tingnan ang para sa impormasyon tungkol sa mga alituntunin sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho, nabawasang oras ng trabaho, potensyal na pagsasara at pagtatanggal ng empleyado, mga kinakailangan sa WARN Act ng California, at tulong sa buwis. 
 • Bisitahin ang ng California Labor and Workforce Development Agency.
 • Tingnan ang ng California Department of Fair Employment and Housing.  
 • Para sa impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa pagtatala at pag-uulat para sa impeksyong dulot ng COVID-19, tingnan ang mula sa CA Department of Industrial Relations. 

Mga tanong at sagot

Programang Small Business Disaster Relief Loan Guarantee

Pagkontrol ng COVID-19 sa lugar ng trabaho

Mga programa para sa stimulus ng Small Business Administration (SBA)

Manatiling updated

 • CA Labor and Workforce Development Agency:
 • CA Employment Development Department:
 • Governor’s Office of Business and Economic Development:
 • California Department of Tax and Fee Administration:
 • Departamento sa Patas na Trabaho at Pabahay ng CA:
 • Departamento sa Mga Ugnayan sa Industriya ng CA:
 • U.S. Internal Revenue Service:
 • U.S. Internal Revenue Service:
 • U.S. Department of Labor: