Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, posibleng kwalipikado ka para sa:

Insurance para sa nawalan ng trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang mga oras mo, maaari kang maging kwalipikadong makatanggap ng mga benepisyo ng Insurance para sa Nawalan ng Trabaho (Unemployment Insurance, UI). Alamin at .

Tumingin ng higit pang resource para sa mga taong nawalan ng kita sa aming Workers page.

Proteksyon sa pagpapaalis

Hindi ka puwedeng paalisin bago ang Pebrero 1, 2021 kung may utang ka sa renta dahil sa paghihirap na nauugnay sa coronavirus mula Marso 4 – Enero 20, 2021. Dapat kang magbigay ng deklarasyon ng paghihirap na nagpapakita ng kawalan mo ng kakayahang magbayad. Kung hindi mo mabayaran ang iyong renta dahil sa paghihirap na nauugnay sa coronavirus mula Setyembre 1, 2020 – Enero 31, 2021, dapat ka ring magbayad ng kahit 25 porsyento ng rentang dapat bayaran para maiwasan na mapaalis. Bisitahin ang aming Housing page para malaman kung ano ang dapat kasama sa iyong deklarasyon.

Dapat pa ring bayaran ang renta at puwede pa ring may mangyaring mga pagpapaalis. Posibleng may mga karagdagang lokal na proteksyon laban sa pagpapaalis. Itanong sa iyong county o lungsod para malaman. Ang mga umuupa sa California na hindi makabayad ng kanilang mga renta dahil sa mga paghihirap na nauugnay sa COVID-19 ay dapat . Bisitahin ang para sa higit pang impormasyon.

Tulong sa mortgage 

Ang proteksyon laban sa foreclosure ay available para sa mga may-ari ng bahay o maliliit na nagpapaupa na may mga mortgage na sinusuportahan ng pederal sa pamamagitan ng pederal na Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act.

Ang mga walang loan na sinusuportahan ng pederal ay puwedeng tumawag sa kanilang mga loan servicer para humiling ng forbearance. Dapat magbigay ng mga detalyadong dahilan ang iyong lender kung tatanggihan niya ang iyong kahilingan para sa forbearance. Puwede mong kuwestiyunin ang isang pagtanggi.

Alamin ang higit pang tulong sa mortgage at kung paano makuha ito sa aming Housing page.

Tulong sa pagkain

Kung may kakilala kang nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng pagkain, tingnan ang aming Getting food page.

Mga palugit sa bayad sa utility

Maraming provider ng utilidad ang hindi nagsasarado ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. Tumingin sa para sa hgiit pang impormasyon.

Ipinagbabawal ng Lupon ng Patubig (Water Board) ang pagpuputol ng tubig sa panahon ng krisis sa COVID. Iulat ang anumang pamumutol ng tubig o isyung sa muling pagkakabit sa Ulat sa Reklamo sa Pamumutol ng Tubig sa Panahon ng COVID-19.

Walang pagbabago sa credit score

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Kung nais mong gamitin ang tulong-pinansyal sa COVID-19 na ito, ang huli o nakaligtaang bayad ay hindi sasabihin sa mga ahensiya ng credit report.

Mga tanong at sagot