May bagong Blueprint ang California para Mabawasan ang COVID-19 sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad. 

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier batay sa rate nito ng mga bagong kaso at pagiging positibo. Alamin ang status ng tier ng iyong county para malaman kung paano makakapagbukas ang mga negosyo at aktibidad.

Muling buksan nang ligtas ang iyong negosyo o pasilidad

Gamitin ang Playbook ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas para maplano at mapaghandaan ang muling pagbubukas ng iyong negosyo.

Suriin kung paano tumugon sa mga kaso ng COVID-19 sa lugar ng iyong trabahoGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 at kung paano maiiwasan ang higit pang pagkalat nito.

Ang pagsusuot ng mask o takip sa mukhaGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 ay iniaatas sa buong estado sa mga pampublikong lugar o common space. Dapat bigyan ng mga employer ang mga manggagawa ng takip sa mukha, o dapat nilang i-reimburse ang mga manggagawa para sa makatuwirang gastusin sa pagkuha nito. Makikita sa gabay sa ibaba ng pahinang ito ang lahat ng kinakailangan at pagbubukod sa mga panuntunang ito.

Ang lahat ng negosyo at pasilidad ay dapat Game slot game đổi thưởng uy tín 2018sumunod sa lahat ng item na nakalista dito bago ang muling pagbubukas:

  1. Mag-scroll pababa sa page na ito para mahanap ang gabay para sa iyong industriya, negosyo, event, at aktibidad.
  2. Suriin itong mabuti.
  3. Magsagawa ng detalyadong pagtatasa ng panganib at gumawa ng plano ng proteksyon na partikular sa lugar ng trabaho.
  4. Magsagawa ng pagsasanay sa mga empleyado sa kung paano pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kasama rito ang at kung kailan dapat manatili sa bahay.
  5. Magtakda ng mga indibidwal na pag-iingat para sa pagkontrol at pagsusuri
  6. Magpatupad ng mga protokol para sa pag-disinfect.
  7. Magtakda ng mga alituntunin para sa pisikal na pagdistansya.
  8. Magtakda ng mga pangkalahatang kinakailangan para sa takip sa mukha (na may mga pinapayagang pagbubukod). Tingnan ang .
  9. Ipaskil ang nakumpleto mo nang checklist para malaman ng lahat ang mga ginawa mong hakbang. Huwag mag-alinlangang magdagdag ng higit pang pangkaligtasang hakbang sa mga nasa gabay ng iyong industriya.

Kasabay ng paglamig ng panahon, magagawa ng mga restaurant at iba pang negosyo na kinakailangang magpatakbo outdoors na sarhan ang mga outdoor na pansamantalang istruktura gaya ng mga tent at canopy para mapanatili ang init at maiwasan ang ulan. Alamin kung ano ang kwalipikado bilang outdoor na operasyon sa .

Mga patakaran at resource ng employer

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Mahalagang malaman ng mga empleyadong may COVID-19 na dapat silang manatili sa bahay. Kakailanganin ng iyong mga patakaran sa sick leave na suportahan iyon. Kailangan ng mga manggagawa ng mga ligtas at maaasahang opsyon sa pangangalaga sa bata sa panahon ng pagtugon sa COVID-19. Tingnan ang impormasyon sa:

Gabay sa industriya

Tingnan ang gabay sa iba pang wika