Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Paano nakakatulong ang mga mask sa paghinto ng pagkalat ng sakit

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Kumakalat ang coronavirus sa tuwing ang isang taong mayroon nito ay umuubo, bumabahing, kumakanta, nagsasalita, o humihinga nang may layong wala pang 6 na talampakan mula sa ibang tao. Posibleng may virus ka at maipasa mo ito sa iba kahit maayos ang pakiramdam mo. 

Para maiwasan ang impeksyon, dapat mong takpan ang iyong ilong at bibig kapag lumalabas ka ng bahay. Game slot game đổi thưởng uy tín 2018. Puwede nitong mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglimita sa paglabas ng virus sa hangin. Mababawasan ng mga mask na gawa sa tela o takip sa mukha, sa pamamagitan ng filtration, ang pagkakalantad mo sa mga nakakahawang droplet. Isinusulong din nito ang pagdistansya sa isa't isa, at ipinapakita nitong may pakialam ka sa kalusugan ng iba.

Mga pagbubukod sa pagsusuot ng mask

Puwedeng hindi magsuot ng mask ang mga indibidwal kapag:

 • Mag-isa lang niya sa sasakyan, o kapag mga miyembro lang ng kanyang sambahayan ang kanyang kasama.
 • Mag-isa lang niya sa opisina o kuwarto.
 • Aktibo siyang kumakain o umiinom Dapat kang magpanatili ng distansya na hindi bababa sa anim na talampakan mula sa mga taong hindi mo kasama sa bahay.
 • Kapag nasa labas at nakakapagpanatili ang mga tao ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo mula sa ibang tao na hindi bahagi ng kanilang sambahayan. Dapat ay may dala kang takip sa mukha sa lahat ng pagkakataon, at dapat mo itong isuot kung lalapit ka sa ibang taong hindi bahagi ng iyong sambahayan nang may layong wala pang 6 na talampakan.
 • Kapag kumukuha ng serbisyo sa ilong o mukha kung saan kailangang pansamantalang mag-alis ng mask.
 • Kapag kailangan mong  magsuot ng proteksyon sa baga sa iyong trabaho.
 • Kapag partikular kang nakabukod mula sa pagsusuot ng takip sa mukha alinsunod sa gabay na partikular sa industriya.

May ilang taong puwedeng hindi magsuot ng takip sa mukha sa lahat ng pagkakataon:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang. Hindi dapat magsuot ng takip sa mukha ang mga batang ito dahil posibleng hindi sila makahinga.
 • Mga taong may medikal na kundisyon, kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o kapansanang nakakahadlang sa pagsusuot ng mask. Kasama rito ang mga may mga bihirang medikal na kundisyon kung saan posibleng makahadlang sa paghinga ang pagsusuot ng takip sa mukha, o ang mga taong walang malay, walang lakas, o kaya ay walang kakayahang mag-alis ng takip sa mukha nang walang tulong. 
 • Mga taong may problema sa pandinig, o nakikipag-ugnayan sa mga taong may problema sa pandinig. Sa mga kasong ito, ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Mga tao kung saan makakapagdulot ng panganib ang pagsusuot ng takip sa mukha sa indibidwal na nauugnay sa kanilang trabaho, batay sa pagpapasya ng mga tagapangasiwa ng lokal, estado, o pederal, o mga alituntunin sa kaligtasan ng lugar ng trabaho.

Basahin ang opisyal na Game slot game đổi thưởng uy tín 2018 mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Paano magsuot ng mask

Huwag isuot ang iyong mas sa ibaba ng iyong ilong o sa bandang baba mo lang. Epektibo lang ang mask kung natatakpan nito ang parehong daanan ng hininga mo.

UgaliingGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 magsuot ng mask sa tamang paraan para sa pinakamahusay na proteksyon.

 • Pumili ng mask kung saan natatakpan ang iyong ilong at bibig, pati ang ilalim ng iyong baba, at na saktong-sakto sa gilid ng iyong mukha
 • Maghuhugas ka ng kamay bago ka magsuot ng mask
  • Huwag  hawakan ang mask habang suot mo ito

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018May higit pang impormasyon ang CDC tungkol sa kung .

Pagpili ng mask

Dapat magsuot ang karamihan ng mga tao ng mask o takip sa mukha na gawa sa tela.

 • Magsuot ng mask na may dalawa o higit pang layer ng nalalabhang breathable na tela.
 • Huwag magsuot ng mask na para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, gaya ng N95 respirator.
 • Hindi inirerekomenda ng CDC ang paggamit ng mga face shield. Sinusuri pa nila ang mga ito, at hindi pa natutukoy kung epektibo ang mga ito.

Mga uri ng mga mask

Maraming uri ng mga mask, pero narito ang 3 pinakakaraniwan.

Mask o takip sa mukha na gawa sa tela

Mask o takip sa mukha na gawa sa tela

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Ginagamit ang telang ito para matakpan ang ilong at bibig, na itinatali sa likod ng ulo, o ikinakabit sa tainga gamit ang mga elastic loop. Gawa ito sa cotton, silk, linen, o neoprene, at puwede itong gawin sa pamamagitan ng makina o mga kamay. Puwedeng gumawa ng homemade na bersyon mula sa scarf o t-shirt. Dapat ay gawa ito sa telang mahigpit ang pagkakahabi.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Dapat magsuot ang karamihan ng mga tao ng mask na gawa sa tela. Ito ay para magkaroon ng sapat na surgical mask at N95 respirator mask para sa mga medikal na tauhan.

Hindi pinapalitan ng pagsusuot ng takip sa mukha ang physical distancing. Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Epektibo ito kapag pinagsabay sa pagpapanatili ng 6 na talampakang distansya mula sa ibang tao.

Paggamit at pangangalaga: Magsuot ng malinis na mask sa tuwing lalabas ka. Labhan ito sa labahan o sa pamamagitan ng kamay pagkatapos ng bawat paggamit. Tumingin ng higit pang mula sa CDC.

Saan makakahanap: Marami nang online na seller ngayon ang nag-aalok ng mga mask na gawa sa iba't ibang materyales. Puwede ka ring gumawa ng sarili mong mask. Basahin kung paano sa .

Surgical mask

Surgical mask

Isa itong mina-manufacture na mask na disposable, na madalas ginagamit sa operasyon. Ang mga tauhang medikal ay nagsusuot ng mga ito para sa proteksyon laban sa mga pagtalsik ng fluid.

Nagsusuot din ang ilang hindi medikal na manggagawa ng surgical mask dahil sa disposability at proteksyon sa fluid. Kasama rito ang mga taong nagtatrabaho sa:

 • Manufacturing
 • Pagpoproseso ng pagkain
 • Serbisyo sa komunidad/lipunan
 • Gawaing panlipunan
 • Day care sa tahanan
 • Tagapagpatupad ng batas/kaligtasan ng publiko
 • Mga paaralan

Huwag bumili ng mga surgical mask para sa personal na paggamit.Game slot game đổi thưởng uy tín 2018 Bahagi ito ng PPE na kinakailangan ng mga medikal na propesyonal.

Paggamit at pangangalaga: Gumamit ng bagong mask araw-araw. Palitan at itapon ito ayon sa mga alituntunin sa iyong lugar ng trabaho.

Saan makakahanap: Kung bahagi ka ng isa sa mga industriya sa itaas, dapat magbigay ang iyong employer ng mga mask sa trabaho. Kung isa kang employer sa frontline at kailangan mong mag-order ng mga ganito para sa iyong mga manggagawa, alamin kung paano kumuha ng PPE.

N95 respirator mask

Mga N95 respirator mask

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Isa itong mask na may respirator na nagba-block sa 95% ng mga particle na puwedeng malanghap. Mga medikal na tauhan ang pinakanangangailangan sa mga ito, pero ginagamit ito ng ilang manggagawa sa ibang industriya.

Huwag bumili ng mga N95 respirator mask para sa personal na paggamit. Bahagi ito ng PPE na kinakailangan ng mga medikal na propesyonal. 

Paggamit at pangangalaga: Gumamit ng bagong mask araw-araw. Palitan at itapon ito ayon sa mga alituntunin sa iyong lugar ng trabaho.

Saan makakahanap: Kung kailangan ng N95 respirator mask sa iyong trabaho, dapat magbigay ang employer mo ng mga ganito sa trabaho. Kung isa kang employer sa frontline na nangangailangan ng mga ito para sa iyong mga manggagawa, alamin kung paano kumuha ng PPE.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Tingnan ang para sa higit pang detalye. 

Mga tanong at sagot

Manatiling updated