Ang lahat ng indibidwal na nakatira sa Estado ng California ay kasalukuyang inaatasang manatili sa kanilang bahay o tirahan, maliban kung para sa pinapahintulutang trabaho, lokal na pamimili o iba pang pinapahintulutang errand, o kung pinapayagan (kasama sa Mga Tanong at Sagot sa ibaba).

 • Kautusang Manatili sa Bahay:
  Noong Marso 19, 2020, iniutos ng at ang pananatili ng lahat ng Californian sa kanilang mga tahanan maliban kung lalabas para sa mahalagang trabaho o bibili ng mahahalagang kinakailangan. Binago ito noong .
 • Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya:
  Noong Agosto 28, 2020 inilabas ng Estado ang Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para pahintulutan ang unti-unting pagbubukas ng ilang partikular na negosyo at aktibidad.
 • Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay:
  Simula Nobyembre 21, 2020, inaatasan na ang mga Californian sa mga county na nasa Tier 1/tier na Napakarami (purple) na . Para malaman kung nalalapat ang utos na ito sa iyong county, tingnan ang mapa ng county.
 • Pangrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay:
  Ang Panrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay, na inanunsyo noong Disyembre 3, 2020, ay magkakaroon ng bisa sa loob ng 48 oras sa mga rehiyong wala pang 15% ang ICU availability. Ipagbabawal nito ang mga pribadong pagtitipon gaano man ito kalaki o kaliit, isasarado ang mga pagpapatakbo ng sektor maliban para sa mga klinikal na imprastraktura at retail, at ipag-aatas ang 100% pagsusuot ng mask at physical distancing sa lahat ng iba pa.

  Mananatiling may bisa ang kautusan sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo, at pagkatapos ng panahon na iyon, mawawalan ito ng bisa kapag ang tinatayang kapasidad ng ICU ng rehiyon ay nakakatugon o lampas na sa 15%. Susuriin ito sa lingguhang batayan pagkatapos ng inisyal na 3 linggong panahon. Matuto pa tungkol sa mga detalye ng kautusang ito.

  Naglabas ang estado ng mapa ng limang rehiyon na sinusukat. Ang mga ito ay:
  • Northern California: Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity
  • Bay Area: Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma
  • Greater Sacramento: Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, Yuba
  • San Joaquin Valley: Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne
  • Southern California: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

Aktuwal na kapasidad sa ICU mula Disyembre 3, 2020 para sa 5 rehiyon:

Northern California18.60%
Bay Area25.30%
Greater Sacramento22.20%
San Joaquin19.70%
Southern California20.60%

Mga tanong at sagot

Mga pinoprotektahang aktibidad

Panlabas na libangan

Mga serbisyo ng pamahalaan