Kung ikaw ay may anumang sintomas ng coronavirus o kung malaki ang posibilidad mong magkaroon ng malalang karamdaman, lalong mahalaga na manatili ka sa bahay at umiwas ka sa personal na contact sa ibang tao.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Mga sintomas ng coronavirus

Ang mga sintomas ng coronavirus ay kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa:

 • Lagnat o panginginig
 • Ubo
 • Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga
 • Pagkahapo
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Pananakit ng ulo
 • Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 • Pananakit ng lalamunan
 • Barado o tumutulong sipon
 • Pagduruwal o pagsusuka
 • Pagtatae

Puwedeng lumabas ang mga sintomas 2-14 na araw pagkatapos malantad sa virus.

Puwede mong suriin ang iyong mga sintomas gamit ang o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong doktor sa pamamagitan ng telehealth.

Ang nagpapalaki sa posibilidad mong mahawahan

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Mas malaki ang posibilidad mong mahawahan ng coronavirus kung:

 • Nagkaroon ka ng close contact sa isang taong mayroon nito (nang may distansyang wala pang 6 na talampakan sa loob ng hindi bababa sa 15 minuto nang mahigit 24 na oras)
 • Madalas kang mamalagi sa isang lugar kung saan may ibang tao (gaya ng pasilidad para sa assisted living, dormitoryo sa kolehiyo, matutuluyan para sa walang matirhan)
 • Nagpunta ka sa isang lugar kung saan maraming nagkakahawahan

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Mapapaliit mo ang posibilidad na mahawahan ka at ang ibang tao sa pamamagitan ng:

 • mula sa iba kapag mayroon kang sakit
 • Pagsusuot ng mask
 • Pagdistansya sa isa't isa
 • Regular na paghuhugas ng iyong mga kamay

Tingnan ang na puwede mong gawin.

Ang may malaking posibilidad na magkasakit

Mas malaki ang posibilidad ng ilang tao na magkaroon ng malalang kaso ng COVID-19, kasama ang:

 • Mga nakatatandang may edad na mahigit 65 taon
 • Mga taong may ilang partikular na medikal na kundisyon:
  • Cancer
  • Chronic kidney disease
  • Pabalik-balik na sakit sa baga na nagdudulot ng bara sa daluyan ng hangin (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 
  • Mahinang immune system dahil sa pag-transplant ng organ
  • Labis na katabaan 
  • Mga malalang kundisyon sa puso
  • Sickle cell disease
  • Paninigarilyo
  • Type 2 diabetes

Marami pang kundisyon na puwedeng magpalaki sa posibilidad na magkaroon ng malalang kaso ng COVID-19. Alamin ang .

Mga karagdagang pag-iingat para sa mga grupong may malaking posibilidad na magkasakit

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Kung mayroon kang mas malaking posibilidad na magkaroon ng malalang karamdaman, dapat kang magsagawa ng mga karagdagang pag-iingat para maprotektahan ang iyong sarili:

 • Manatili sa bahay. Ito ang pinakamahalagang bagay na puwede mong gawin.
 • Iwasan ang contact sa mga taong may sakit. I-isolate sa hiwalay na kwarto ang sinumang may sakit sa iyong bahay, kung posible.
 • Magpahatid ng pagkain sa iyong bahay sa pamamagitan ng mga kapamilya, kaibigan, o komersyal na network. Punasan ang mga lalagyan gamit ang disinfectant wipes.
 • Makinig sa mga pampublikong opisyal sa kalusugan. Puwede silang magrekomenda ng mga pagkilos sa komunidad para mabawasan ang pagkakalantad sa panahon ng lokal na outbreak.

Manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagiging handa

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Makikita ang sa Departamento sa Pagtanda ng California, pati ang mga alituntunin sa pagprotekta sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.

Basahin kung paano Maghanda para sa Emergency sa Pampublikong Kalusugan (PDF) mula sa Listos California.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC: