Mga uri ng mga pagsusuri

Available ang : at (pagsusuri para sa serology). Panoorin ang para sa mabilisang introduksyon.

Sa diagnostic na pagsusuri, malalaman mo kung mayroon kang aktibong coronavirus. Sa kasalukuyan, may dalawang uri ang mga diagnostic na pagsusuri:  na tumutukoy sa genetic material ng virus, at na tumutukoy ng mga partikular na protein sa surface ng virus.

Mga viral PCR test ang ginagamit ng sa komunidad ng California. Ang mga pagsusuring ito ay ibinibigay ng Project Baseline ng Verily at OptumServe.

Kadalasan, mas mabilis magbigay ng resulta ang mga pagsusuri ng antigen kaysa sa mga viral PCR test sa mas murang halaga, pero mas malaki ang posibilidad ng mga itong hindi matukoy ang isang aktibong impeksyon. Ginagamit ang   sa mga taong pinaghihinalaang may COVID-19 sa loob ng 5-12 araw pagkatapos nilang magkaroon ng mga sintomas. Naaprubahan ng FDA ang mga pagsusuri ng antigen para lang sa paggamit sa mga indibidwal na may mga sintomas.

Natutukoy ng ang mga nakaraang impeksyon. Matutukoy ng mga ito kung isa kang magandang candidate para sa pag-donate ng plasma ng dugo. Maaaring abutin nang 1-3 linggo matapos ang impeksyon bago makagawa ng antibody ang iyong katawan.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Makakahanap ka ng mga lokasyon para sa pagsusuri ng viral at antibody sa .

Halaga ng pagsusuri 

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa na pagsusuri. Kung mayroon kang medikal na insurance, sisingilin ng Verily o OptumServe ang iyong kumpanya ng insurance. Kung wala kang insurance, ang .

Sino ang puwedeng magpasuri

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018, batay sa panganib, gaya ng sumusunod:

Unang tier 

 • Mga nasa ospital na pasyente na may mga sintomas ng COVID-19
 • Mga natukoy sa pamamagitan ng pagsisiyasat para sa outbreak o contact tracing 

Ikalawang tier 

 • Lahat ng iba pang indibidwal na may mga sintomas ng COVID-19
 • Mga malapit na contact ng mga kumpirmadong kaso 
 • Mga taong walang sintomas, pero:
  • Mga residente sa mga panggrupong tirahang pasilidad
  • Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID-19
  • Mga manggagawa sa mga panggrupong tirahang pasilidad at in-home na serbisyo sa suporta
  • Mga manggagawa sa sektor ng emergency na serbisyo na madalas makisalamuha sa publiko o mga taong may COVID-19. Kasama rito ang mga unang tagaresponde at iba pang departamento ng serbisyo sa publiko
  • Mga manggagawa sa mga koreksyonal na pasilidad
  • Mga pasyente sa admission at discharge ng ospital

Ikatlong tier

 • Mga taong walang sintomas, pero:

Ikaapat na tier 

 • Mga taong walang sintomas, pero:
  • Posibleng mahawaan 
  • Sinusuri ng kanilang employer

Paano ka puwedeng magpasuri

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Nakipagtulungan ang California sa Verily at OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Tinitiyak ng programa sa pagsusuri ng estado na ang bawat county ay may sapat na kapasidad sa pagsusuri. Available ang mga pagsusuri para sa mga komunidad na hindi masyadong naseserbisyuhan at mga indibidwal na nasa mataas na panganib. 

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Posibleng maging available sa iyo ang iba pang lugar ng pagsusuri. Makipag-ugnayan sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan, o para malaman ang iyong mga opsyon para sa pag-diagnose at pagsusuri.

Para makahanap ng lugar ng pagsusuri ng Verily na malapit sa iyo at para magpa-appointment:

Kakailanganin mo ng Google account.

Bukas na ang mga lugar ng pagsusuri ng Verily sa mga sumusunod na lokasyon:

Mga tanong at sagot sa drive-through na pagsusuri

Mga testing site ng OptumServe

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito. 

Mga tanong at sagot sa pagsusuri

Mga tanong at sagot tungkol sa paggamot

Testing Task Force ng California para sa COVID-19

Nagsisikap ang Testing Task Force para tiyakin na ang mga Californian ay may access sa mga pagsusuri, at may kapasidad ang mga laboratoryo na tugunan ang demand.

Manatiling updated

 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • NIH: para sa mga bakuna at gamot