Game slot game đổi thưởng uy tín 2018California và chính quyền liên bang đang triển khai chương trình hỗ trợ trên diện rộng dành cho các doanh nghiệp và chủ hãng nhỏ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Dữ liệu này bao gồm:

 • Giảm thuế, bao gồm hoãn thuế và tín dụng
 • Cấp vốn cho để hỗ trợ cung cấp các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ
 • $50 triệu từ quỹ tài trợ tiểu bang dành cho và $50 triệu dành cho qua IBank để cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ không được quan tâm đầy đủ
 • dành cho người vay hiện tại của Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA)
 • Các chương trình khích lệ doanh nghiệp nhỏ của liên bang như Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương và Cho Vay Trợ Cấp Thiệt Hại Kinh Tế Do Thiên Tai
 • được Tiểu Bang hỗ trợ cung cấp sự trợ giúp trực tiếp từ một tư vấn viên địa phương
 • Ủy quyền cho chính quyền địa phương ngăn chặn đối với những đơn vị cho thuê thương mại

Các chính sách và nguồn lực của chủ sử dụng lao động

Khi California mở cửa trở lại, mọi doanh nghiệp sẽ cần tạo ra một môi trường ít rủi ro và an toàn hơn. Nếu quý vị làm chủ hoặc quản lý một doanh nghiệp, hãy tuân thủ sách hướng dẫn dành cho chủ sử dụng lao động để giúp lập kế hoạch và chuẩn bị mở cửa trở lại doanh nghiệp của quý vị. Và tuân thủ hướng dẫn cụ thể theo từng ngành nghề được áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị để bảo vệ người lao động và khách hàng của quý vị.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Khi các nơi làm việc mở cửa trở lại, nhân viên sẽ cần dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em và thời gian làm việc linh hoạt tại nơi làm việc. Ngoài ra, điều quan trọng là nhân viên mắc COVID-19 biết rằng họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Hãy xem thêm thông tin về:

Hỗ trợ tài chính

Các chương trình của liên bang

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA) Hoa Kỳ đang tiếp nhận các đơn đăng ký Khoản Vay Nhằm Khắc Phục Thiệt Hại Kinh Tế Do Thảm Họa (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) mới từ tất cả các doanh nghiệp hội đủ điều kiện. Truy cập của SBA Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. SBA Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin cấp Khoản Vay EIDL đã nộp trên cơ sở đơn nộp trước, xử lý trước.

Các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận được khoản bồi hoàn cho chi phí nghỉ phép có hưởng lương liên quan đến đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp này dành cho những doanh nghiệp có ít hơn 500 nhân viên. Các chủ hãng có thể nhận được một khoản vay để trả lương cho những nhân viên nghỉ phép đó từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Truy cập theo Đạo Luật Gia Đình Là Ưu Tiên Cao Nhất Khi Ứng Phó Với Đại Dịch Vi-rút Corona (Families First Coronavirus Response Act, FFCRA) để biết thêm thông tin. Ngoài ra, hãy tham khảo dành cho chính sách nghỉ phép có hưởng lương.

Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ 

 • Xem . 
 • Tìm .

Hỗ trợ lao động và lực lượng lao động dành cho các doanh nghiệp

 • Tham khảo của Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD) để biết thông tin về các hướng dẫn đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, chính sách giảm giờ làm, đóng cửa hoặc sa thải có khả năng xảy ra, các yêu cầu của Đạo Luật Thông Báo Điều Chỉnh Công Việc và Đào Tạo Lại Người Lao Động (Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) California và chính sách hỗ trợ về thuế. 
 • Truy cập trang của Cơ Quan Phát Triển Lao Động và Lực Lượng Lao Động California.
 • Tham khảo của Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng California.  
 • Để biết thông tin về các yêu cầu ghi nhận và báo cáo về tình hình lây nhiễm COVID-19, vui lòng tham khảo do Sở Quan Hệ Công Nghiệp CA cung cấp. 

Hỏi và đáp

Chương trình Bảo Lãnh Cho Vay Cứu Trợ Thảm Họa dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Kiểm soát COVID-19 tại nơi làm việc

Chương trình khuyến khích của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA)

Duy trì cập nhật thông tin

 • Cơ Quan Phát Triển Nhân Lực và Lao Động California:
 • Phòng Phát Triển Việc Làm California:
 • Phòng Phát Triển Kinh Tế và Kinh Doanh của Thống Đốc:
 • Cục Quản lý Thuế Phí California:
 • Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng CA:
 • Sở Quan Hệ Công Nghiệp CA:
 • Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ:
 • Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ:
 • Bộ Lao Động Hoa Kỳ: