Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Nếu chịu ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng:

Bảo hiểm thất nghiệp

Nếu bị mất việc hoặc bị giảm số giờ làm việc, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Tìm hiểu và .

Xem thêm các nguồn thông tin cho những người bị mất thu nhập trên trang Người lao động của chúng tôi.

Bảo vệ không bị trục xuất

Quý vị sẽ không bị trục xuất trước ngày 1 tháng 2 năm 2021 nếu quý vị nợ tiền thuê nhà do tình trạng khó khăn liên quan đến đại dịch vi-rút corona từ ngày 4 tháng 3 – ngày 20 tháng 1 năm 2021. Quý vị phải cung cấp một bản kê khai về tình trạng khó khăn chứng tỏ quý vị không có khả năng chi trả. Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà do tình trạng khó khăn liên quan đến vi-rút corona từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 – ngày 31 tháng 1 năm 2021, thì quý vị cũng phải trả tối thiểu 25% số tiền thuê nhà đến hạn để tránh bị trục xuất. Truy cập trang Nhà ởGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 của chúng tôi để tìm hiểu nội dung cần đề cập trong bản kê khai của quý vị.

Tiền thuê nhà sẽ vẫn đến hạn và việc trục xuất vẫn có thể xảy ra. Có thể có những biện pháp bảo vệ tránh bị trục xuất bổ sung khác tại địa phương. Liên hệ với quận hoặc thành phố của quý vị để biết thêm thông tin. Người thuê nhà ở California không thể trả tiền thuê nhà vì tình trạng khó khăn liên quan đến vi-rút corona và nên . Truy cập để biết thêm thông tin.

Miễn giảm thế chấp 

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Chương trình bảo vệ tránh bị tịch thu nhà được triển khai thông qua Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế trong Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) của liên bang dành cho các chủ nhà hoặc chủ đất nhỏ có thế chấp được liên bang tài trợ.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Những người không có các khoản vay được liên bang tài trợ có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cho vay của mình để yêu cầu hoãn thanh toán. Bên cho vay của quý vị phải đưa ra các lý do chi tiết nếu họ từ chối yêu cầu hoãn thanh toán của quý vị. Quý vị có thể phản đối quyết định từ chối đó.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ khoản vay thế chấp và cách nhận hỗ trợ trên trang Nhà ở của chúng tôi.

Hỗ trợ thực phẩm

Nếu quý vị hoặc người quý vị biết cần hỗ trợ để nhận thực phẩm, hãy xem trang Nhận thực phẩm của chúng tôi.

Thời gian ân hạn thanh toán hóa đơn tiện ích

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiện ích không dừng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa thanh toán. Liên hệ với để biết thêm thông tin.

Ủy Ban Cấp Nước hạn chế việc ngừng cấp nước trong cuộc khủng hoảng COVID. Báo cáo bất kỳ vấn đề ngừng cấp nước hoặc kết nối lại tại Báo Cáo Khiếu Nại Ngừng Cấp Nước trong Đại Dịch COVID-19.

Không thay đổi điểm tín dụng

Nếu quý vị đang hưởng hỗ trợ tài chính liên quan đến dịch COVID-19, các cơ quan báo cáo tín dụng sẽ không được thông báo về các khoản thanh toán trễ hoặc còn thiếu.

Hỏi và đáp